Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný úrad

STAVEBNÝ ÚRAD

Drobná stavba:
Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie.
Tlačivo je možné prevziať na obecnom úrade alebo v podstránke Tlačivá.                             Súčasťou tlačiva je aj zoznam povinných príloh.                                                                        - Správny poplatok  

Ohlásenie stavebných úprav:
Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu:
Tlačivo je možné prevziať na obecnom úrade alebo v podstránke Tlačivá.                             Súčasťou tlačiva je aj zoznam povinných príloh.                                                                          - Správny poplatok  

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:
- Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (v podstránke Tlačivá)
- Situačný výkres v dvoch vyhotoveniach
- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
- Stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby (v podstr. Tlačivá)
- Vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia
- Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu
- Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie 
- Preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom 
- Dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach                                 - Správny poplatok  

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia: 
- Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (v podstránke Tlačivá)
- Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám
- Kópia z katastrálnej mapy
- Územné rozhodnutie, ak bolo vydané
- Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
- Prehlásenie stavebného dozoru
- Kópia rozhodnutia – súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF)
- Právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR
- Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy                                                   - Správny poplatok  

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:
- Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (v podstránke Tlačivá)
- Geometrický plán
- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy
- Územné rozhodnutie, stavebné povolenie
Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predloží:
- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu, vodoinštalácie, kanalizácie, skúšku vodotesnosti žumpy, nezávadnosť komínov, inštalácie ústredného kúrenia, ...).
- projektová dokumentácia overená stavebným úradom                                                            - Správny poplatok  

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením:
- Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením (v podstránke Tlačivá)
- Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach
a) situačný výkres 
b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
- Vyjadrenia účastníkov konania príp. dotknutých orgánov štátnej správy
- Správny poplatok  

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti:
- Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby, resp. jej časti (v podstránke Tlačivá)
- Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícky resp. iný vzťah ku stavbe
- Kolaudačné rozhodnutie
- Stanoviská ostatných dotknutých orgánov štátnej správy
- Iné doklady určené stavebným úradom
- Správny poplatok 

 Žiadosť o odstránenie stavby:
- Žiadosť o odstránenie stavby (v podstránke Tlačivá)
- Doklad o vlastníctve stavby a pozemku a kópiu katastrálnej mapy
- Technologický postup prác, príp. nevyhnutné výkresy úprav pozemkov
- Dokumentácia príp. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstrániť
- Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí
- Prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác 
- Stanoviská, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy 
- Stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností (v podstránke Tlačivá)
- Správny poplatok


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka